Hedströmsdalens natur

Om man beger sig till Hedströmsdalens naturreservat så har man en möjlighet att få se den praktfulla naturen. För många kan dock denna plats ses som väldigt svårframkomlig, då den är omgärdad av låga raviner med väldigt många kullfallna träd i. Dessutom är marken bitvis väldigt fuktig med märkliga översilningsytor och diffusa källflöden. Men det är även här, där marken är fuktig, som du kan hitta den intressanta markfloran. Till exempel kan du finna växter så som bland annat vätteros, storgröe och springkorn. Det som är gemensamt för dessa är att de i övriga delar av länet förekommer väldigt sparsamt.

Som tidigare nämnts så ligger här många stockar. Man brukar kalla dem för lågor. Man kan säga att mycket tack vare att man inte har rensat upp bland dessa lågor, så har man bjudit in många sällsynta svampar och mossor till att frodas här. Det är här du kan se både veckticka och kandelabersvamp, som båda är sällsynta sorter.

Det är inte så ofta som det talas om raviner i Sverige, och även om de är i mindre format, så kan man ändå finna sådana här. Ravinerna i sig har uppkommit genom att det runt Hedströmmen finns små vattenflöden som har letat sig ned mot Hedströmmens huvudfåra och har nött sig in i sluttningarna.

Skogarna som växer på dessa sluttningar är i huvudsak ganska täta löv- och blandskogar. Men det finns även skogar inom reservatet som domineras av gran. När det kommer till lövträd så är det asp som är den dominerande. Detta gillar hackspettarna, så de bosätter sig gärna här.

Sammanfattningsvis kan man säga att om du är ute för att se lite ovanligare, och vacker natur, då ska du absolut ta en tripp hit. Du finner här en lite ovanligare natur med sina sällsynta växter och vackra miljö. En resa hit kommer att skänka minnen för livet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *